Over Gerda

De natuur vormt een belangrijke leidraad in de werken van Gerda Van Hoovels. Samen met haar echtgenoot trekt ze de natuur in op zoek naar bijzondere insecten, om deze vast te leggen op foto en film. De vlinders en andere insecten in haar werken zijn dikwijls geschilderd aan de hand van eigen fotomateriaal.

Sinds 2013 werkt ze aan een nieuwe reeks schilderijen : “Symbiosis” : het samenleven van mens en dier. De verhouding mens/dier wordt soms op een idealistische wijze weergegeven : een droom die ze had als kind om met dieren te communiceren. De werkelijkheid is dikwijls anders. De figuren in haar werken kijken dan soms ook ongeïnteresseerd een andere kant uit als ze met natuur worden geconfronteerd. Verschillende gevoelens van de mens tegenover de natuur worden belicht zoals idealisering, waardering, onverschilligheid tot totale vernietigingsdrang. Dit laatste aspect leidde er toe dat bepaalde diersoorten volledig verdwenen zijn.Met haar werken wil ze de aandacht vestigen op het zinloze geweld en tegelijkertijd dromen van een ideale wereld, waarin mens en dier op een harmonieuze wijze samenleven.

Haar schilderijen, geschilderd in sobere kleuren leiden de kijker direct naar het onderwerp : de houding van de mens tegenover de natuur.

About Gerda

Nature forms an important guide in the works of Gerda Van Hoovels. Together with her husband she searches for special insects to take photographs or to film. The butterflies and other insects in her works are often painted on the basis of her own pictures.

She works at a new series of paintings called : “Symbiosis” : the way how people and animals are living together. The relation between man and animals is sometimes expressed in an idealistic manner : as a child, she dreamed of communicating with animals. The reality is often different. The figures in her works sometimes look uninterested to another side when they are confronted with nature. Many feelings from men towards nature are showed, such as idealism, appreciation, indifference and total destructiveness. This last aspect was the reason for the disappearance of many animal species. With her works, she tries to draw attention to the useless violence and at the same time, she wants dreams of an ideal world, where men and animals can live together in a harmonious way.

Her paintings are made in sober colours that lead the attention of the spectator directly to the subject : the attitude from human beings towards nature.